Budowanie ścieżek kariery

We współczesnym wymagającym otoczeniu gospodarczym atrakcyjność pracodawcy jest czynnikiem zapraszającym do współpracy najwartościowszych pracowników. Nierzadko jednak pozyskanie pracownika dla organizacji nie daje pewności długoterminowej współpracy, co więcej – oczekiwania zatrudnionego wzrastają wraz z jego okresem zatrudnienia. Świadomość znaczenia rozwijania swoich kompetencji sprawia, że poza atrakcyjną pracą i płacą oraz więcej osób analizuje swoją ścieżkę kariery, poszukuje dla siebie optymalnej drogi rozwoju i w tych rozważaniach oczekuje wsparcia ze strony organizacji.

Budowanie ścieżek kariery staje się więc nieodzownym elementem strategii personalnej firmy. Pozwala jasno określić, czego organizacja oczekuje od pracowników, pozwala kreować ich rozwój w pożądanym dla organizacji kierunku z uwzględnieniem ich osobistych preferencji.

To ukierunkowuje uwagę zarówno menedżerów jak i działów odpowiedzialnych za procesy rekrutacji i szkoleń. Rozpoznanie zasobów poszczególnych członków zespołu pozwala również menedżerowi zaprogramować szkolenia, motywować poszczególnych członków zespołu, promując rozwój i gotowość do uczenia się. Budowanie ścieżek kariery motywuje podwładnych do podejmowania aktywności własnej w obszarze edukacji zawodowej. Młodzi, gotowi do nauki, pełni zapału pracownicy, jak i doświadczeni mentorzy –wszyscy w naszej pracy chcemy realizować potrzebę rozwoju. Rozpoznanie perspektywy rozwoju i awansu wiąże pracownika z przedsiębiorstwem, sprawia, że poza celami organizacji może wytyczać własne. Ten optymalny mariage dodaje energii i kreuje przyszłość zarówno podwładnych, jak i przełożonych.

  • Uczymy i doradzamy, jak w celu budowania ścieżek kariery można wykorzystać narzędzia HR, które już w firmie funkcjonują.
  • Pomagamy wypracowywać nowe metody i narzędzia z uwzględnieniem niepowtarzalności firmy, jej potencjału rozwojowego oraz specyficznych oczekiwań związanych z tym obszarem.
  • Wraz z zespołem menedżerskim firmy tworzymy profile wymagań kompetencyjnych na dane stanowiska pracy oraz określamy proces rozwijania ich, a także tworzymy perspektywy awansu w poszczególnych sektorach organizacji.
  • Wspieramy zespół HR w pozyskiwaniu wewnętrznych „koalicjantów”, którzy będą ambasadorami projektu ścieżek karier w organizacji.

Celem wdrażania w firmie ścieżek kariery jest zapewnienie pracownikom możliwości ciągłego doskonalenia potencjału w celu dostosowania do zmieniającej się organizacji otoczenia poprzez: dostosowywanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, rozszerzanie kwalifikacji, rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny, wzmacnianie identyfikacji z firmą, kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z celami organizacji.